วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมารถตู้รับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมากฝ้าย(๒๑ วันๆละ ๑,๔๐๐บาท) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมากฝ้าย ประจำเดือน มีนาคม 2567 (จำนวน 21 วัน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมากฝ้าย จำนวน ๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสี่แยกหนองตากลาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมากฝ้าย จำนวน 11 จุด ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุในโครงการ จำนวน ๓ รายการ โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักณ์ อัคราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คนๆละ ๗๕ บาท และจัดจ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒๕ บาท(๒มื้อ) โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักณ์ อัคราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของนักกีฬา ระหว่างการแข่งขันกีฬา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้แก่นักกีฬาและพนักงาน คณะผู้บริหาร ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ในโครงการแข่งขันกีฬาหมากฝ้ายฮักกัน ครั้งที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของนักกีฬา ระหว่างการแข่งขันกีฬา วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้แก่นักกีฬาและพนักงาน คณะผู้บริหาร ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ในโครงการแข่งขันกีฬาหมากฝ้ายฮักกัน ครั้งที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเช่าเต้นกองอำนวยการจำนวน๒เต้น จำนวน ๓ วัน และจัดสถานที่เพื่อแข่งขันกีฬาและพิธีเปิดโครงการ จำนวน ๓ วัน ในโครงการแข่งขันกีฬาหมากฝ้ายฮักกัน ครั้งที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของนักกีฬา ระหว่่างการแข่งขันกีฬา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้แก่นักกีฬาและพนักงาน คณะผู้บริหาร ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ในโครงการแข่งขันกีฬาหมากฝ้ายฮักกัน ครั้งที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง