วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ลำโพง จำนวน 2 ตู้ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมากฝ้าย จำนวน10 เล่มๆละ 66 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (กองศึกษา)(ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด)(ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ(สำนักปลัด)(ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ำต่อท่อประปาภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆละ 25 บาท(2มื้อ) และจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆละ 80บาท ในโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน 4 รายการ ในโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง