วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อกล่องพลาสติก มีล้อ ขนาด160ลิตร จำนวน 20 กล่องๆละ 580 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 คนๆละ 75 บาท และจัดจ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ จำนวน 100 คนๆละ50 บาท ในโครงการฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลหนองหมากฝ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ( สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน จำนวน 11 ตัวๆละ 800 บาท (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น จำนวน 1 เครื่องๆละ 10,000 บาทและจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,500 บาท (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,450 บาท (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง