องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
กองคลัง


นายยุทธศักดิ์ สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวหงษ์ ศรีมาฤทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวพัชรีภรณ์ ภูถาวร

นางสาวจันทร์เพ็ญ ม่วงจีบ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
นางสาวปวีณา ภักดีไทย
นางสาวอภิญญา จำปาทอง
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา