องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายยุทธศักดิ์ สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


- ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวขวัญชนก  อินทร์ผดุง นายยุทธศักดิ์ สุขดี
เจ้าพนักงานธุรการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายยุทธศักดิ์ สุขดี นายยุทธศักดิ์ สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม